Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 86
TÝDEN: 86
CELKEM: 97690

 

logo oplzz

------------------------------------------

KONTAKT:

Květná Zahrada, z.ú.

IČ: 27005879

Květná 40

572 01  Polička

tel. 723 089 261

e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz

 

------------------------------------------

Podpořeno Nadací ČEZ

logo Nadace ČEZ

Navigace

Obsah

loga

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Květné Zahrady, z.ú. ke zřízení Domu na půl cesty Květná

 

1) POSLÁNÍ

Květná Zahrada, z.ú. IČO 27 00 58 79, se sídlem v obci Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička, zřizuje Dům na půl cesty Květná, jako sociální službu „domy na půl cesty“ podle zákona o sociálních službách.

Dům na půl cesty Květná se nachází v obci Květná č.p. 40 a 166, 572 01 pošta Polička, na dvou místech – statku a ve startovacím bytě. Funguje nepřetržitě, po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Posláním Domu na půl cesty Květná je pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Sociální služba Dům na půl cesty Květná (dále jen DPC) pomáhá těmto mladým lidem naučit se žít samostatně, najít si postupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného místního společenství. Sociální služby poskytované DPC zachovávají a rozvíjí důstojný život, jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a jsou zaměřeny na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby ubytovaných mladých lidí (uživatelů služeb).

 

2) CÍLE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1) Osamostatnění se – vstup do normálního života mimo DPC

Je-li člověk dlouhodobě „v pohybu“, tedy bez jednoho místa, kde žil, případně pokud žil dlouhodobě v dětském domově, výchovném či jiném ústavu nebo uzavřeném zařízení, je pro něj a jeho další život dobře, aby se postupně naučil samostatně žít běžným životem. To znamená, aby se takzvaně sociálně stabilizoval – tj. našel si práci, partnera-partnerku, aby věděl, jaké místo ve společnosti chce zaujmout.

Měřítkem úspěšnosti cíle je zjištění prostřednictvím pohovoru s daným člověkem na počátku, během a na konci poskytování sociálních služeb (= je schopen definovat výše uvedené) a schopnost osoby samostatně žít mimo DPC

 

2.2) Získání nových schopností a dovedností pro samostatný život

2.2.1) Pracovní návyky

Bez vytvořených pracovních návyků nikdo neobstojí na trhu práce; pokud při zahájení poskytování služeb a v průběhu adaptačního období (1-3 měsíce) je zjištěno, že pracovní návyky absentují, bude každý člověk, kterému je poskytována naše sociální služba (= dále jen uživatel) ihned zařazen do programu pracovní terapie, což je dohodnuto v rámci společného plánování průběhu poskytování sociální služby a uvedeno v jeho individuálním záznamu o průběhu poskytování a s jeho souhlasem (pokud nesouhlasí, bude nutné spolupráci a tím i poskytování služeb ukončit); měřítkem je dlouhodobě (min. 6 měsíců) pracovně bezproblémový uživatel.

 

2.2.2) Vzdělání

Uživatel bez minimálně výučního listu špatně získává práci; proto všem uživatelům se vzděláním neúplným, nedokončeným nebo bez vzdělání bude zprostředkována možnost si vzdělání doplnit za stanovených podmínek; měřítkem je doplněné vzdělání prokázané příslušnými dokumenty.

 

2.2.3) Schopnost orientovat se v problematice jednání s úřady a institucemi

Uživatel musí vědět, se kterými úřady a institucemi má jednat v případě ztráty zaměstnání, v případě sociální nouze, apod. Dále musí být schopen rozumět základním postupům v případě ztráty zaměstnání, nemoci, ztráty bydlení, apod.; měřítkem je prokázaná schopnost uživatele vědět a jednat výše uvedeným způsobem.

Další schopnosti a dovednosti podle specifických potřeb uživatele – zjištěné při vstupním pohovoru i v průběhu poskytování sociálních služeb.

 

3) ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Poskytovat služby kvalitně, nepřetržitě a zcela v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb tak, jak jsou rozpracovány v dokumentech poskytovatele.

Navázání kontaktu a poskytování služeb je založeno na principu důvěry, rovnoprávnosti, porozumění, vzájemném respektování a uživatel musí mít vždy možnost volby. Je nabídnuta volba řešení problému. Uživatel je informován o charakteru služby (co služba obsahuje a co ne), je mu zaručena diskrétnost. Má možnost spolurozhodovat o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované služby.

Každému uživateli sociálních služeb DPC jsou služby poskytovány stejným způsobem, za odpovídajících podmínek a se stejným přístupem všech osob, které se na jejich poskytování podílejí.

Základní informace o poskytovateli, poskytovaných službách, základních zásadách, pravidlech, okruhu osob a další podstatné informace, včetně kontaktů, jsou srozumitelným způsobem uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.kvetnazahrada.cz a mají je k dispozici sociální pracovníci všech partnerských měst. Zároveň jsou tyto informace součástí vstupního dotazníku.

 

4) OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 

Služba je poskytována mladým lidem zpravidla do 26 let věku, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. V odůvodněných případech může být služba poskytnuta i osobám starším, nejvíce však do 29 let věku, a to po vážení všech okolností.

Kvůli nutnosti zcela odlišného přístupu, specifickým potřebám a metodám práce se přijímání a následné poskytování sociálních služeb mladým lidem po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, po návratu z ochranné léčby, s nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním nebo nekompenzovanými dlouhodobými psychickými poruchami (provázenými zejména agresivitou nebo sebepoškozováním) a s akutní nebo nekompenzovanou závislostí na omamných psychotropních látkách, řídí specifickými postupy. Pomocí nich takovýto mladý člověk zjistí, co mu může DPC nabídnout, zda o služby DPC stojí a současně pracovníci zjistí, zda je DPC vhodným typem služby pro uvedeného mladého člověka. Služby jsou poskytovány osobám hovořícím českým jazykem a rozumějícím českému jazyku.

DPC Květná z titulu prohlášení o spolupráci a součinnosti s městy: Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebovou, obcí Květná a z kapacitních důvodů přijímá přednostně výše uvedené mladé lidi, kteří mají trvalý pobyt na území bývalého okresu Svitavy.

 

 4.1) Z okruhu osob, kterým je služba poskytována, jsou vyjmuti

Mladí lidé s těžším mentálním postižením a osoby se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.), neboť zařízení není bezbariérové a struktura budov a prostor poskytování neumožňuje poskytovat služby osobám se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.). Mladí lidé s fyzickým handicapem mohou patřit do okruhu osob, kterým je služba poskytována, pokud jejich specifickým potřebám nevadí, že DPC není bezbariérovým zařízením. Výjimku posuzuje sociální pracovník ve spolupráci s vedoucím DPC a předsedou sdružení. Pro přijetí osoby s vylučující charakteristikou je nezbytný písemný souhlas všech uvedených.

 

5) ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5.1) Poskytnutí ubytování

ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku. DPC poskytuje ubytování a sociální služby i na dobu delší, pokud o to uživatel požádá a je to s ohledem na jeho specifické potřeby žádoucí. V tomto případě musí být rozsah poskytovaných služeb upraven (rozšířen) tak, aby pomohl uživateli k úplnému osamostatnění v dohodnutém prodlouženém časovém období, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla uživatel je ubytován podle volné kapacity a rozsahu svých potřeb a schopností buď v objektu „stodoly“ v jednom ze tří bytů (byt obývají nejvýše 3 uživatelé), nebo ve startovacím bytě Domu na půl cesty Květná, kde jsou ubytováni také maximálně 3 uživatelé. 

 

5.2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci služby poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování osob – podle individuálně určených potřeb

Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 

 

5.3) Sociálně terapeutické činnosti

Poskytujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – např. společná sezení obyvatel DPC, podpora samosprávy obyvatel DPC a moderování případných konfliktů atd..

 

Aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce s možností zaměstnávání – terapie prací na Farmě Květná, při provozu Domu na půl cesty Květná, dále zaměstnávání v sociálním podniku Květné Zahrady, ve smluvních firmách na dlouhodobých stážích a dále na volném trhu práce.

 

5.4)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

* pomoc při vyřizování běžných záležitostí, které uživatel nezvládá, případně zvládá s určenou mírou podpory

* pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – podpora a případně nácvik komunikačních dovedností,…