logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 59
TÝDEN: 130
CELKEM: 186036

Navigace

Obsah

1) POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Občanské sdružení Květná Zahrada založilo a provozuje Dům na půl cesty Květná jako sociální službu "domy na půl cesty" podle zákona o sociálních službách.

 

Dům na půl cesty se nachází v obci Květná č.p. 40, 572 01 Polička.

 

Zde nás najdete

 

 

2) POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

Od roku 2013 předpokládáme zahájení provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Služba bude orientována zejména na starší děti (nad 10 let), jejichž zpravidla krátkodobé místění mimo rodinu je pro okolní města problematické. Služba bude poskytována přednostně městům Svitavy, Polička, Litomyšl a Moravská Třebová.  

 

 

3) SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

 

Občanské sdružení Květná Zahrada zahájilo v roce 2010 aktivity v oblasti sociálního podnikání.

 

Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou práci, která je základem jejich socializace, spolupracuje srdužení při obstarávání práce s řadou subjektů - obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky náročnější práce - úklidy veřejných prostranství, parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti - pálení klestí, vyžínání trávy, výsadby stromků apod.

 

Pro každou firmu jsou vždy  rozhodující kromě ceny a kvality práce především reference. Například v roce 2011 provedla Květná Zahrada pro město Svitavy jarní úklid - zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce (nátěry zábradlí). V roce 2012 se pracovníci Květné Zahrady opět podíleli na jarním úklidu města a dále provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko (údržba informačních cedulí naučné stezky, drobné opravy a úklidy), dále probíhá dlouhodobá spolupráce s Technickými službami města Svitav. Sdružení dále provádí úklidové práce v areálu Zemědělského družstva Květná a ve spolupráci s Technickými službami obce Květná se podílí na údržbě ploch vojenských areálů v Květné a v Moravské Třebové. Ve stadiu příprav je stavba sýrárny, malé drůběžárny a pekárny.

 

Od roku 2012 poskytuje sdružení možnost ubytování přímo v areálu Domu na půl cesty Květná. Nabízí dále prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci aktivit sdružení provozuje internetový portál www.ospod.cz a připravuje provoz dalších portálů a informačních služeb.

 

úklid