logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 65
TÝDEN: 136
CELKEM: 186042

Navigace

Obsah

 

Provoz sociální služby Domu na půl cesty Květná Zahrada je od února  2013 financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, jako součást aktivit Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II.

 

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Pardubického kraje. Cílem projektu je uspokojit potřeby vybraných cílových skupin osob a nabídnout všem potencionálním uživatelům dostupné a kvalitně poskytované služby. Díky projektu lze pomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Poskytování sociálních služeb určených k podpoře zajišťují dodavatelé vybraní v rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby II

č. reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00068

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, přičemž se hlouběji zaměřuje na vybrané typy sociálních služeb. Cílem projektu je zajištění dostupnosti a rozvoje služeb sociální prevence, a to především v oblasti pobytových služeb (azylové domy a domy na půl cesty), v oblasti sociální rehabilitace pro duševně nemocné a v rámci intervenčního centra.

Koncepce projektu bezprostředně reaguje na vývoj a aktuální situaci v segmentu sociálních služeb v Pardubickém kraji, a to v přímé návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015.

Zaměření sociálních služeb bude především na podporu osob bez přístřeší, osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, obětí domácího násilí a osob s duševním onemocněním. Díky projektu bude možné těmto osobám nabídnout dostupné a kvalitní sociální služby, což jim umožní opětovné zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, včetně návratu a setrvání na trhu práce.

Realizace projektu byla zahájena dne 1. října 2012. V závěru roku 2012 proběhne veřejná soutěž na výběr poskytovatelů sociálních služeb. Zahájení jejich činností v jednotlivých lokalitách je uvažováno od února roku 2013 a tyto činnosti budou probíhat do konce roku 2014. Ukončení realizace projektu je stanoveno na březen roku 2015. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 70,4 mil. Kč.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.