logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 64
TÝDEN: 135
CELKEM: 186041

Navigace

Obsah

 

V roce 2007 byla v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského sociálního fondu v rámci projektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace vytvořena nová pracovní místa.

 

Celkem byla v Občanském sdružení Květná Zahrada v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 26.585 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 19.938 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce při opravě a rekonstrukci domu na puli cesty.Cílovou skupinou byli zejména obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let, uchazeči s profesemi o které není na trhu práce zájem, ženy pečující o děti apod. VPP jsou pro tyto skupiny uchazečů často jedinou možností, jak získat alespoň nějaké zaměstnání. Jejich práce se výrazně projevuje na vzhledu obce a oni sami neztrácí kontakt s trhem práce.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Registracní číslo projektu CZ.04.1.03/1.1.00.1/0059.