logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 62
TÝDEN: 133
CELKEM: 186039

Navigace

Obsah

 

Projekt Partnerství bez předsudků je realizován ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov v období 1.10.2009 až 30.6.2012. Zaměřuje se na zlepšení rovného přístupu ke vzdělání pro žáky této školy ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu jsou podpořeni i rodiče těchto žáků. 

 

Základními aktivitami projektu jsou:

- realizace individuálních vzdělávacích plánů pro každé zapojené dítě (součástí je např. pravidelné doučování, elektronická cvičení k procvičování probraného učiva, letní tábor na konci prázdnin apod.)

- socioterapeutické dílny zaměřené na rozvoj dovednosti dětí (řemeslná a pěstitelská dílna, Peníze v rodině, Zvládnu to, Romské plamínky)

- pedagogicko-psychologická podpora pro rodiče žáků (např. pravidelná poradna, 24 podpůrných setkání pro rodiče a jejich děti v sobotu dopoledne)

- vytvoření metodického zázemí pro individuální formy práce se žáky se speciálními potřebami

 

Květná Zahrada, z.ú. se na projektu podílí od roku 2010 (v té době ještě jako občanské sdružení). Naší rolí je poskytnout prostory Farmy Květná pro aktivity projektu, a to formou společných sobot, ve kterých probíhá pracovní terapie, školení a další projektové aktivity.        

 

Dne 18.9.2010 se zde konalo jedno ze setkání v rámci projektu "Partnerství bez předsudků". Fotografie zachycují společnou práci klientů Domu na půl cesty a účastníků projektu.

Lačnov1   Lačnov2

Lačnov3   Lačnov 4

 

V sobotu dne 9.10.2010 se uskutečnilo v pořadí druhé projektové setkání klientů a personálu Domu na půl cesty s účastníky projektu "Partnerství bez předsudků". Tématem byly cíle, záměry a organizační podmínky institutu veřejné služby, které mohou být využitelné jak pro účastníky projektu, tak pro klienty Domu na půl cesty.

Toto téma bylo opět doplněno "pracovní činností" - sběrem brambor. Na závěr připravili pracovníci Domu na půl cesty společný oběd.

 

Lačnov5   Lačnov 6

Lačnov7   Lačnov8

Lačnov9   Lačnov10

 

Dne 28.4.2012 se uskutečnila v prostorách Květné Zahrady letošní první "socioterapeutická dílna", která je součástí projektu ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov s názvem Partnerství bez předsudků. Setkání se kromě klientů a profesionálů z občanského sdružení zúčastnily tři desítky dětí a rodičů převážně z tzv. sociálně vyloučené lokality v Lačnově a několik dobrovolníků nebo přátel sdružení převážně z MěÚ Svitavy.
 

Cílem setkání je resocializace a reedukace účastníků směřující k nalezení nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností. Setkání je zaměřeno především na ergoterapii - tentokráte se jednalo o přípravu dřeva, práci na poli nebo třídění brambor (viz foto). Jednotlivé rodiny kromě pomoci sdružení zabezpečují i nákup potravin a přípravu stravy pro všechny účastníky setkání. Pro děti jsou odměnou i domácí zvířata, se kterými se ve městě ani doma nesetkávají. Společná práce nejlépe sbližuje všechny účastníky a stává se prostředkem pro vzájemné chápání rozdílů - přesně ve smyslu PARTNERSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ... (převzato z www.svitavy.cz)

 

Lačnov 11   Lačnov12
Lačnov 13   Lačnov14

 

Dne 15.9.2012 se uskutečnila další z tzv. socioterapeutických dílen, jež jsou součástí projektu Partnerství bez předsudků Základní a mateřské školy Svitavy-Lačnov. Projekt byl opakované podpořen finančními prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Cílem socioterapeutických dílen je aktivizace a na pomoc zaměřené využití volného času dětí a rodičů základní a mateřské školy. Jedním ze stálých míst, které škola pravidelně navštěvuje je statek Květné Zahrady, kde rodiče, děti, pedagogové, členové sdružení a sociální pracovníci pomáhají pracovníkům a mladým obyvatelům (klientům) domu na půl cesty.


Sobotní dílna byla tentokráte zaměřena na pomoc při přípravě dřeva na zimní období a také na sklizeň dýní, které sdružení pěstuje pro jednu ze stěžejních podzimních akcí Mateřského a rodinného centra Krůček a města Svitavy. Při jednotlivých činnostech pracují všichni společně, navzájem si pomáhají, starší se snaží být dětem v práci dobrým příkladem. Vzniká prostředí sounáležitosti, podpory, pomoci a důvěry. Důvěra se následně přenáší do školního prostředí i do domácností rodičů. Terapeutických dílen se účastní také sociální pracovníci MěÚ Svitavy, kteří pracují s částí rodin v dalších specifických programech.
 

brigáda Lačnovští     brigáda Lačnovští

brigáda Lačnovští     sběr dýní

 

:-)