logo

Název:

Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

Stručný popis projektu:

Podstatou projektu je vybu-dování prostor a nákup vyba-vení nového Domu na půl cesty v Květné. Proběhne nákup a rekonstrukce objektu, který je nyní ve vlastnictví obce Květná, a to do podoby bytového domu se zázemím, ve kterém bude po dokončení poskytována služba Dům na půl cesty v Květné. V rekonstruovaném domě bude 8 garsonek, každá pro jednoho uživatele uvedené služby. Spolu s tímto objektem budeme poskytovat službu ve dvou až třech bytech mimo obec Květnou (Svitavy, Po-lička). Rekonstruovaný objekt bude také zahrnovat komunitní místnost pro setkávání s uživateli a prostory pro nácvik pracovních a sociálních doved-ností.

Cíle:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytování sociální služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření no-vého, lépe vyhovujícího zázemí včetně ubytování klientů, s pří-mým důsledkem pro jejich úspěšné začleňování do spo-lečnosti a zaměstnání.

Výsledky:

Výsledkem předkládaného pro-jektu je vybudovaný bytový dům se samostatnými garsonkami pro 8 uživatelů a zázemím pro poskytování sociální služby Dům na půl cesty Květná. Každý uživatel služby bude ubytován v samostatné gar-sonce, dům bude řešen tak, aby odpovídal svým uspořá-dáním běžnému bydlení, záze-mí pro výkon činností služby bude v samostatném podlaží. Součástí domu budou komu-nitní a vzdělávací místnosti, prostor pro nácvik pracovních dovedností a technické zázemí.

Informace:

Na projekt poskytována finan-ční podpora z Evropské unie, a to Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřed-nictvím Integrovaného regionál-ního operačního programu říze-ného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

------------------------------------------

KONTAKT:

Květná Zahrada, z.ú.

IČ: 27005879

Květná 40

572 01  Polička

tel. 723 089 261

e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz

 

------------------------------------------

Podpořeno Nadací ČEZ

logo Nadace ČEZ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 8
TÝDEN: 260
CELKEM: 116096

Navigace

Obsah

 

Práce s ohroženými a rizikovými dětmi a s jejich rodinami je jednou z nejdůležitějších oblastí sociální práce vůbec.

 

Ze zkušeností z práce s mladými dospělými v domu na půl cesty víme, že je podstatně efektivnější pracovat s dětmi a jejich rodinami, které s pomocí intervencí či krátkodobých opatření alespoň základním způsobem naplňují své funkce či jejich podstatnou část, než řešit následky nefunkční výchovy, institucionální péče a podobných jevů.

 

Našim cílem je na základě poptávky v regionu vytvářet flexibilní portfolio služeb a podpůrných aktivit, které pomohou dětem a jejich rodinám, úřadům a institucím i dalším subjektům tak, aby výsledkem byl maximální počet sanovaných problémů, odstraněných ohrožení, efektivních řešení a postupů.

 

Ve své práci se zaměřujeme zejména a především na děti a jejich rodiny a efektivní spolupráci s úřady, institucemi, dalšími zařízeními a subjekty. V oblasti práce s uvedenými dětmi je více než kde jinde důležitý koordinovaný přístup, široká spolupráce všech relevantních subjektů a vzájemný respekt a pochopení. To jsou pro nás základní principy, na kterých svou práci stavíme.

 

První aktivitou v oblasti práce s ohroženými a rizikovými dětmi je zahájení provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem „Květináč“ od července 2013. Na základě potřeb regionu Pardubického kraje se zaměřujeme na práci s dětmi od 9 let, jejichž příznivý vývoj je vážně ohrožen zejména kvůli nevhodnému výchovnému působení, výchovným problémům, opakovanému selhávání (rodičů i dítěte). Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. Současně dle pokynů příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracujeme s rodinou dítěte.

 

V roce 2014 jsme zřídili Středisko výchovné péče Svitavska jako zařízení pro preventivně výchovnou péči určené dětem okresu Svitavy a okolí.

 

Podrobnější informace naleznete u jednotlivých zařízení.