logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 20
TÝDEN: 151
CELKEM: 189223

Navigace

Obsah

 

Práce s ohroženými a rizikovými dětmi a s jejich rodinami je jednou z nejdůležitějších oblastí sociální práce vůbec.

 

Ze zkušeností z práce s mladými dospělými v domu na půl cesty víme, že je podstatně efektivnější pracovat s dětmi a jejich rodinami, které s pomocí intervencí či krátkodobých opatření alespoň základním způsobem naplňují své funkce či jejich podstatnou část, než řešit následky nefunkční výchovy, institucionální péče a podobných jevů.

 

Našim cílem je na základě poptávky v regionu vytvářet flexibilní portfolio služeb a podpůrných aktivit, které pomohou dětem a jejich rodinám, úřadům a institucím i dalším subjektům tak, aby výsledkem byl maximální počet sanovaných problémů, odstraněných ohrožení, efektivních řešení a postupů.

 

Ve své práci se zaměřujeme zejména a především na děti a jejich rodiny a efektivní spolupráci s úřady, institucemi, dalšími zařízeními a subjekty. V oblasti práce s uvedenými dětmi je více než kde jinde důležitý koordinovaný přístup, široká spolupráce všech relevantních subjektů a vzájemný respekt a pochopení. To jsou pro nás základní principy, na kterých svou práci stavíme.

 

První aktivitou v oblasti práce s ohroženými a rizikovými dětmi je zahájení provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem „Květináč“ od července 2013. Na základě potřeb regionu Pardubického kraje se zaměřujeme na práci s dětmi od 9 let, jejichž příznivý vývoj je vážně ohrožen zejména kvůli nevhodnému výchovnému působení, výchovným problémům, opakovanému selhávání (rodičů i dítěte). Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. Současně dle pokynů příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracujeme s rodinou dítěte.

 

V roce 2014 jsme zřídili Středisko výchovné péče Svitavska jako zařízení pro preventivně výchovnou péči určené dětem okresu Svitavy a okolí.

 

Podrobnější informace naleznete u jednotlivých zařízení.