logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 56
TÝDEN: 127
CELKEM: 186033

Navigace

Obsah

 

Květná Zahrada, z.ú. je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska ALFA.

 

Středisko výchovné péče Svitavska ALFA je školským poradenským zařízením, které poskytuje od školního roku 2014/15 preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče je poskytována ambulantní, terénní a  celodenní formou na území celého okresu Svitavy, s detašovanými pracovišti v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách.

 

Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Své služby poskytuje středisko dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a dalším výchovným subjektům.

 

SVP najdete od 1.9.2014 ve Svitavách , ul. Purkyňova 1 - budova bývalého internátu střední zdravotnické školy vedle Policie ČR, ve druhém patře. Oficiální adresa Střediska výchovné péče ALFA je: Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička.

 

KONTAKTY:

telefon: +420 731 712 458

e-mail: svpsy@seznam.cz

web: www.svpsy.cz

 

Svitavy, Purkyňova 1 (prostory býv. internátu střední zdravotnické školy):

budova SVP

mapa

 

STŘEDISKO MÁ TAKÉ SVÁ DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ:
 
 
LITOMYŠL, T.G.Masaryka 1145 (prostory ZŠ)
 
základní škola Litomyšl
 
 
 
POLIČKA, Nádražní 304 (prostory MěÚ)
 
městský úřad v Poličce
 
 
 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,  Komenského 371/46 (prostory v budově za městskou policií)
 
Moravská Třebová
 
 
 
JEVÍČKO, U Zámečku 784 (prostory MěÚ)
 
základní škola Jevíčko
 

 

 
 

 :-)