logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 64
TÝDEN: 135
CELKEM: 186041

Navigace

Obsah

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč (dále jen ZDVOP) - jedno ze zařízení sociálně-právní ochrany. Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které:

  • se ocitlo bez jakékoliv péče,
  • je ohroženo na zdraví či životě,
  • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
  • je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané,
  • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

 

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle § 42 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na základě:

  • rozhodnutí soudu;
  • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v tom případě je nutné, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně podal návrh soudu na nařízení předběžného opatření - za předpokladu, že se mu nepodaří do 24 hodin zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem v zařízení);
  • žádosti zákonného zástupce dítěte (o umístění tedy nemůže požádat pěstoun ani jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte - tyto osoby však mohou dát souhlas s pobytem dítěte ve smyslu § 42 odst. 6);
  • na základě žádosti samotného dítěte

 

Dokumenty ZDVOP:

- vnitřní řád Zařízení - dokument

 

Na financování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč se dlouhodobě podílely zejména tyto subjekty:

 

Pardubický kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Svitavy

Město Polička

Město Litomyšl

Město Moravská Třebová

Město Ústí nad Orlicí

Město Žamberk

Město Vysoké Mýto

Drobní dárci

 

Na financování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč opakovaně poskytnula příspěvek také Nadace Agrofert.

nadace agrofert