logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 14
TÝDEN: 145
CELKEM: 189217

Navigace

Obsah

Květná Zahrada, z.ú. zahájila v roce 2010 aktivity v oblasti sociálního podnikání.

Sociální podnikání mělo zpočátku přímou vazbu na činnost Domu na půl cesty, kde většina klientů pracovala přímo na statku v nejrůznějších zemědělských činnostech. Při současném počtu 14 klientů a potřebě poskytnout jim kromě ubytování také soustavnou práci, která je základem jejich socializace, spolupracuje Květná Zahrada při obstarávání práce s řadou subjektů - obcemi, úřady, firmami apod. a vykonává další, především fyzicky náročnější práce - úklidy veřejných prostranství, parkovišť, okolí komunikací, údržbové práce, stěhování, drobné lesní činnosti - pálení klestí, vyžínání trávy, výsadby stromků apod.

Pro každou firmu jsou vždy  rozhodující kromě ceny a kvality práce především reference. Například v roce 2011 provedla Květná Zahrada pro město Svitavy jarní úklid - zametání komunikací, chodníků a prostranství, dále údržbu veřejné zeleně (pletí záhonů) a další práce (nátěry zábradlí). V roce 2012 se pracovníci Květné Zahrady opět podíleli na jarním úklidu města a dále provádějí práce pro Mikroregion Svitavsko (údržba informačních cedulí naučné stezky, drobné opravy a úklidy), dále probíhá dlouhodobá spolupráce s Technickými službami města Svitav. Sdružení dále provádí úklidové práce v areálu Zemědělského družstva Květná a ve spolupráci s Technickými službami obce Květná se podílí na údržbě ploch vojenských areálů v Květné a v Moravské Třebové. Od roku 2013 jsme připravovali otevření sýrárny, která zahájila činnost v květnu 2014. V roce 2016 připravujeme otevření výrobny marmelád, džemů, sušeného ovoce a hub, možná stihneme i pekárnu. V roce 2017 bychom rádi rozšířili chov hospodářských zvířat a provozovali také malou drůbežárnu.

Nosným tématem našeho sociálního podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání“, což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty Květná získat a udržet si pracovní návyky. Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok až rok a půl. První fází je pracovní terapie, pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na volný trh práce.  

V rámci našeho sociálního podnikání poskytujeme možnost ubytování přímo v areálu naší Farmy Květná. Nabízíme prostory pro pořádání školení a vzdělávání. V rámci svých aktivit provozujeme internetový portál www.ospod.cz a připravujeme provoz dalších portálů a informačních služeb.

 

V současné době zaměstnává  Květná zahrada, z.ú. v sociálním podniku 20 osob, z toho 13 zaměstnanců z cílových skupin osob pro aktivity sociálního podnikání.

 

Projekt Nová sýrárna

 

Květná Zahrada v roce 2017 vybudovala novou sýrárnu nákladem více než 750 000,- Kč (stavební práce, vybavení).

Část nákladů ve výši 200 000, Kč se podařilo zajistit prostřednictvím Pardubického kraje v rámci grantového řízení pro oblast sociálního podnikání.

 

Projekt místní prodejna

Na podzim 2017 zahájila Květná Zahrada provoz místní prodejny smíšeného zboží, a to u hlavní silnice Polička- Svitavy. Prodejna je provozována v adaptovaném lodním kontejneru, do roku 2018 ve vlastnictví obce Květná. Díky příspěvku 200 000,- Kč z Grantového programu sociálního podnikání Pardubického kraje jsme mohli tuto prodejnu v roce 2018 od obce Květná odkoupit, takže nyní je provozována ve vlastních prostorách.

Děkujeme Pardubickému kraji za dlouholetou podporu našeho sociálního podniku.