logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 8
TÝDEN: 127
CELKEM: 165990

Navigace

Obsah

logo

Název:

Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

Stručný popis projektu:

Podstatou projektu je vybudování prostor a nákup vybavení nového Domu na půl cesty v Květné. Proběhne nákup a rekonstrukce objektu, který je nyní ve vlastnictví obce Květná, a to do podoby bytového domu se zázemím, ve kterém bude po dokončení poskytována služba Dům na půl cesty v Květné. V rekonstruovaném domě bude 8 garsonek, každá pro jednoho uživatele uvedené služby. Spolu s tímto objektem budeme poskytovat službu ve dvou až třech bytech mimo obec Květnou (Svitavy, Polička). Rekonstruovaný objekt bude také zahrnovat komunitní místnost pro setkávání s uživateli a prostory pro nácvik pracovních a sociálních doved-ností.

Cíle:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytování sociální služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření nového, lépe vyhovujícího zázemí včetně ubytování klientů, s přímým důsledkem pro jejich úspěšné začleňování do společnosti a zaměstnání.

Výsledky:

Výsledkem předkládaného projektu je vybudovaný bytový dům se samostatnými garsonkami pro 8 uživatelů a zázemím pro poskytování sociální služby Dům na půl cesty Květná. Každý uživatel služby bude ubytován v samostatné garsonce, dům bude řešen tak, aby odpovídal svým uspořá-dáním běžnému bydlení, zázemí pro výkon činností služby bude v samostatném podlaží. Součástí domu budou komunitní a vzdělávací místnosti, prostor pro nácvik pracovních dovedností a technické zázemí.

Informace:

Na projekt poskytována finanční podpora z Evropské unie, a to Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

------------------------------------------

KONTAKT:

Květná Zahrada, z.ú.

IČ: 27005879

Květná 40

572 01  Polička

tel. 723 089 261

e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz

 

------------------------------------------

Podpořeno Nadací ČEZ

logo Nadace ČEZ

Logo

Název:

Nový start do života

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0006993
Částka: 5 909 375,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. září 2017 až 31. srpen 2019

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 15 až 29 let včetně, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se, neabsolvují praxi, jsou evidovaní na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání a jejichž další níže uvedená specifika je řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením:

• osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace - s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu tří měsíců;

• národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace – s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu tří měsíců;

• osoby se zdravotním postižením – bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace bez limitu pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.

Region

Pardubický kraj

Popis projektu

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 16 osob ve 2 bězích po cca 8 osobách. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce: 1. Aktivizačně/motivační program 2. Bilanční diagnostika 3. Profesní vzdělávání 4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplatnění po celou dobu trvání projektu 5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměstnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integrace cílové skupiny na trh práce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastníků/nic projektu (obnova a posílení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a poradenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.