logo

Název:

Prostupné zaměstnávání

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Částka: 4 668 750,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2019

Cílová skupina

· Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

· Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Region: území MAS Poličsko

Popis projektu:

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 6 osob. V rámci projektu budou cílové skupině nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce:

1. Aktivizačně/motivační program

2. Bilanční diagnostika

3. Profesní vzdělávání

4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplat-nění po celou dobu trvání pro-jektu

5. Dotované zaměstnání - mzdové příspěvky pro zaměs-tnavatele, stáže ve firmách

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integ-race cílové skupiny na trh prá-ce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z cílové skupiny.

Dílčí cíle:

Motivace/aktivizace účastní-ků/nic projektu (obnova a posí-lení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)

Zvýšení kvalifikace a tím zvý-šení šancí na trhu práce.

Individuální podpora a po-radenství cílové skupiny pro zahájení zaměstnání.

Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 10
TÝDEN: 141
CELKEM: 189213

Navigace

Obsah

Farma Květná se skládá z hlavní budovy "Statku" a objektu "Stodola". K nim patří 12 ha zemědělské půdy a cca 23.500 m2 zahrad a sadu. V jednání je dalších 9-10 ha zemědělské půdy.  

 

statek     statek     statek

 

Farma Květná slouží aktivitám Květné Zahrady, z.ú. (Domu na půl cesty, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), ale i jako základna pro sociální podnikání - ubytování, školení, zemědělská výroba.   

V rámci Domu na půl cesty, provozovaného od roku 2005 je to jednak ubytování klientů, jednak k ergoterapii uživatelů služeb Domu na půl cesty Květná  - zemědělské pozemky, zahrady a budoucí sady. 

Do budoucna plánujeme otevření malé sýrárny a pekárny. V rámci možností Farmy Květná zvažujeme i další možné aktivity.