Dům na půl cesty

Co to je Dům Na půl Cesty?

Místo, ve kterém mohou mladí lidé, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, bydlet, naučit se pracovat,začít řešit své problémy a postupně se postavit na vlastní nohy. 

Dům na půl cesty Květná je registrovanou sociální službou – informace o službě ZDE.

Co od nás můžete očekávat?

Společně si sedneme k vašim problémům a budeme hledat řešení. Pomůžeme vám hledat a nacházet cesty, jak své problémy řešit a vyřešit. V tomto vás podpoříme tak, jak to budete potřebovat a jak jsme schopni. Spolu s tím vám po dobu spolupráce poskytneme ubytování a další podporu podle vašich potřeb, cílů a schopností a současně podle toho, jak nám to ukládá zákon o sociálních službách. Nejsme totiž zakázkové krejčovství, neumíme a nemůžeme vás podpořit ve všem a samozřejmě nic nemůžeme dělat za
vás. Pokud nemáte pracovní návyky, nepracujete, nechodíte denně do školy nebo na rekvalifikaci a jste zdravý/zdravá, rádi vás zařadíme do našeho programu prostupného zaměstnávání (roční cyklus, který se skládá z
pracovní terapie, práce v našem sociálním podniku, práce v partnerských firmách a pak práce kdekoli u zaměstnavatele.) Tomu se u nás nelze vyhnout, počítejte s tím prosím 🙂

DPC je financován z projektů Pardubického kraje.

KOMU je DPC určen?

Pro mladé lidi od 18 do 26 let (výjimečně i pro starší do 29 let) v nepříznivé sociální situaci (to znamená – jsem v krizové situaci, nemám kde bydlet a nemohu nyní bydlet na běžné ubytovně nebo někde jinde, řeším dluhy, nemám práci, nemám nikoho z rodiny, kdo by mi se situací pomohl, mám problémy s běžným životem kolem sebe – neumím jednat na úřadech, nevím jak se co vyřizuje, na co a kde mám nárok, a podobně). Naše kapacita je 13 mladých lidí.

Jak a kde u nás budete bydlet?

Uživatel je ubytován podle volné kapacity a rozsahu svých potřeb a schopností buď v areálu Květné Zahrady (Květná č.p. 40 a 159) v jedné z 8 garsonek nebo pokoji, nebo ve startovacím bytě na adrese Alešova 1425/5 Svitavy, kde mohou být ubytováni maximálně 3 uživatelé.

Fotografie ubytování

Previous
Next
Jak začít?

Kontaktuje nás přes telefon, email nebo přes kontaktní formulář

Kontakty na nás

Květná 159, Polička 572 01

dpc159@kvetnazahrada.cz

Barbora Žilková - sociální pracovnice

604 551 429

Váš vzkaz pro nás

Dokumenty nutné k podání žádosti o přijetí do Domu na půl cesty

další informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Květné Zahrady, z.ú. ke zřízení Domu na půl cesty Květná
1. Poslání

Květná Zahrada, z.ú. IČO 27 00 58 79, se sídlem v obci Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička, zřizuje Dům na půl cesty Květná, jako sociální službu „domy na půl cesty“ podle zákona o sociálních službách.

Dům na půl cesty Květná se nachází v obci Květná č.p. 40, 42 a 159, 572 01 pošta Polička, na čtyřech místech – areálu statku Květné Zahrady (Květná 40 a 42), v novém objektu Květná 159 a ve startovacím bytě na adrese Alešova 1425/5, 568 02, Svitavy. Funguje nepřetržitě, po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Posláním Domu na půl cesty Květná je pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Sociální služba Dům na půl cesty Květná (dále jen DPC) pomáhá těmto mladým lidem naučit se žít samostatně, najít si postupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného místního společenství. Sociální služby poskytované DPC zachovávají a rozvíjí důstojný život, jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a jsou zaměřeny na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby ubytovaných mladých lidí (uživatelů služeb).

2. CÍLE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 Osamostatnění se – vstup do normálního života mimo DPC

Je-li člověk dlouhodobě „v pohybu“, tedy bez jednoho místa, kde žil, případně pokud žil dlouhodobě v dětském domově, výchovném či jiném ústavu nebo uzavřeném zařízení, je pro něj a jeho další život dobře, aby se postupně naučil samostatně žít běžným životem. To znamená, aby se takzvaně sociálně stabilizoval – tj. našel si práci, partnera-partnerku, aby věděl, jaké místo ve společnosti chce zaujmout.

Úspěšnost cíle se zjišťuje prostřednictvím pohovoru s daným člověkem na počátku, během a na konci poskytování sociálních služeb (=je schopen definovat výše uvedené) a schopnost osoby samostatně žít mimo DPC.

2.2 Získání nových schopností a dovedností pro samostatný život

2.2.1 Pracovní návyky

Bez vytvořených pracovních návyků nikdo neobstojí na trhu práce; pokud při zahájení poskytování služeb a v průběhu adaptačního období (1-3 měsíce) je zjištěno, že pracovní návyky absentují, bude každý člověk, kterému je poskytována naše sociální služba (= dále jen uživatel) ihned zařazen do programu pracovní terapie, což je dohodnuto v rámci společného plánování průběhu poskytování sociální služby a uvedeno v jeho individuálním záznamu o průběhu poskytování a s jeho souhlasem (pokud nesouhlasí, bude nutné spolupráci a tím i poskytování služeb ukončit); měřítkem je dlouhodobě (min. 6 měsíců) pracovně bezproblémový uživatel.

2.2.2 Vzdělání

Uživatel bez minimálně výučního listu špatně získává práci; proto všem uživatelům se vzděláním neúplným, nedokončeným nebo bez vzdělání bude nabídnuta a případně zprostředkována možnost si vzdělání doplnit za stanovených podmínek; měřítkem je doplněné vzdělání prokázané příslušnými dokumenty

2.2.3 Schopnost orientovat se v problematice jednání s úřady a institucemi

Uživatel musí vědět, se kterými úřady a institucemi má jednat v případě ztráty zaměstnání, v případě sociální nouze, apod. Dále musí být schopen rozumět základním postupům v případě ztráty zaměstnání, nemoci, ztráty bydlení, apod.; měřítkem je prokázaná schopnost uživatele vědět a jednat výše uvedeným způsobem.

Další schopnosti a dovednosti podle specifických potřeb uživatele – zjištěné při vstupním pohovoru i v průběhu poskytování sociálních služeb.

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovat služby kvalitně, nepřetržitě a zcela v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb tak, jak jsou rozpracovány v dokumentech poskytovatele.

Navázání kontaktu a poskytování služeb je založeno na principu důvěry, rovnoprávnosti, porozumění, vzájemném respektování a uživatel musí mít vždy možnost volby. Je nabídnuta volba řešení problému. Uživatel je informován o charakteru služby (co služba obsahuje a co ne), je mu zaručena diskrétnost. Má možnost spolurozhodovat o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované služby.

Každému uživateli sociálních služeb DPC jsou služby poskytovány stejným způsobem, za odpovídajících podmínek a se stejným přístupem všech osob, které se na jejich poskytování podílejí.

Základní informace o poskytovateli, poskytovaných službách, základních zásadách, pravidlech, okruhu osob a další podstatné informace, včetně kontaktů, jsou srozumitelným způsobem uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.kvetnazahrada.cz a mají je k dispozici sociální pracovníci všech partnerských měst. Zároveň jsou tyto informace součástí vstupního dotazníku.

4. OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Služba je poskytována osobám od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Jedná se o specializovanou službu pro mladé lidi po dosažení zletilosti zpravidla do 26 let věku, kteří odcházejí z výše uvedených zařízení, případně s předchozí zkušeností s pobytem v některém z uvedených zařízení.
Ve výjimečných případech je služba poskytována i osobám nad 26 let věku. Těmito výjimkami mohou být např. situace, kdy uživatel v průběhu poskytování služby dosáhne věku 26 let, má zájem o další poskytování a nejsou dosud naplněny jeho potřeby, ač to bylo dohodnuto, dále situace, kdy uživatel patří do cílové skupiny, je starší 26 let a není schopen najít jinou sociální službu, která by mu mohla poskytnout adekvátní pomoc a podporu. Jedná se o mladé lidi zejména s výskytem pobytu v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo v jiných zařízeních poskytujících péči dětem v ohrožení (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), a to i žijící na ulici. Služba není poskytována těmto osobám v akutní závislosti na omamných a psychotropních látkách, se závažnou psychiatrickou diagnózou nebo se závažným chronickým duševním onemocněním). Naše kapacita je 11 osob, z toho 8 v Květné a 3 ve startovacích bytech (bytě).

 Kvůli nutnosti zcela odlišného přístupu, specifickým potřebám a metodám práce se přijímání a následné poskytování sociálních služeb mladým lidem po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, po návratu z ochranné léčby, s nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním nebo nekompenzovanými dlouhodobými psychickými poruchami (provázenými zejména agresivitou nebo sebepoškozováním) a s akutní nebo nekompenzovanou závislostí na omamných psychotropních látkách, řídí specifickými postupy. Pomocí nich takovýto mladý člověk zjistí, co mu může DPC nabídnout, zda o služby DPC stojí a současně pracovníci zjistí, zda je DPC vhodným typem služby pro uvedeného mladého člověka. Služby jsou poskytovány osobám hovořícím českým jazykem a rozumějícím českému jazyku.

DPC Květná z titulu prohlášení o spolupráci a součinnosti s městy: Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebovou, obcí Květná a z kapacitních důvodů přijímá přednostně výše uvedené mladé lidi, kteří mají trvalý pobyt na území bývalého okresu Svitavy.

4.1 Z okruhu osob, kterým je služba poskytována, jsou vyjmuti

Mladí lidé s těžším mentálním postižením a osoby se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.), neboť zařízení není bezbariérové a struktura budov a prostor poskytování neumožňuje poskytovat služby osobám se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.). Mladí lidé s fyzickým handicapem mohou patřit do okruhu osob, kterým je služba poskytována, pokud jejich specifickým potřebám nevadí, že DPC není bezbariérovým zařízením. Výjimku posuzuje sociální pracovník ve spolupráci s vedoucím DPC. Pro přijetí osoby s vylučující charakteristikou je nezbytný písemný souhlas všech uvedených.

5. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5.1 Poskytnutí ubytování

ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku. DPC poskytuje ubytování a sociální služby i na dobu delší, pokud o to uživatel požádá a je to s ohledem na jeho specifické potřeby žádoucí. V tomto případě musí být rozsah poskytovaných služeb upraven (rozšířen) tak, aby pomohl uživateli k úplnému osamostatnění v dohodnutém prodlouženém časovém období.
Uživatel je ubytován podle volné kapacity a rozsahu svých potřeb a schopností buď v areálu Květné Zahrady (Květná č.p. 159) v jedné z 8 garsonek, nebo ve startovacím bytě na adrese Alešova 1425/5 Svitavy, kde mohou být ubytováni maximálně 3 uživatelé.

vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla

Ve všech prostorách ubytování jsou vytvořeny podmínky pro výše uvedené činnosti.

5.2 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci služby poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování osob – podle individuálně určených potřeb, schopností a osobních cílů osob, kterým je služba poskytována.

Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

5.3 Sociálně terapeutické činnosti

Poskytujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – např. společná sezení obyvatel DPC, podpora samosprávy obyvatel DPC a moderování případných konfliktů atd..

Aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce s možností zaměstnávání – program Prostupné zaměstnávání – terapie prací na Farmě Květná, při provozu Domu na půl cesty Květná, dále zaměstnávání v sociálním podniku Květné Zahrady, ve smluvních firmách na dlouhodobých stážích a dále na volném trhu práce.

5.4 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí, které uživatel nezvládá, případně zvládá s určenou mírou podpory.

Podpora vedoucí k nabytí schopnosti obstarávat si osobní záležitosti samostatně.

Pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – podpora a případně nácvik komunikačních dovedností,…