Projekty z fondů EU

Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod.

Květná Zahrada, z.ú. realizuje nebo je zapojena do těchto projektů:

Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné

Číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

Projekt řeší zkvalitnění poskytování sociální služby Dům na půl cesty spočívající ve vytvoření nového, lépe vyhovujícího zázemí včetně ubytování klientů,s přímým důsledky pro jejich úspěšné začleňování a s vazbou na projekt prostupné zaměstnávání.

 Nové zázemí vznikne rekonstrukcí nevyužívaného bytového domu v Květné. Žadatel má 10 letou praxi v oblasti SS a v regionu SY je jediným DPC. Projekt představuje 1.fázi změny koncepce DPC a významě přispěje k naplňování cílů nadřazených strategií.

Náklady na projekt

20 892 247, 39 Kč

Rozšíření sociálního podniku Květné Zahrady, z.ú.

Číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006660

Předmětem projektu je pořízení souboru funkčního nábytku do výrobny marmelád, povidel a sušeného ovoce a dále pořízení pásového lisu do moštovací části uvedené provozovny. Sociální podnikání má vazbu na činnost Domu na půl cesty, kromě ubytování je tedy společnost schopna nabídnout klientům i soustavnou práci, získat a udržet si pracovní návyky. Projekt má návaznost na projekt z OP Zaměstnanost zaměřený na prostupné zaměstnávání, a který je právě v realizaci.

Náklady na projekt

542 000 Kč

Nový start do života

Číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0006993

Projekt je určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě (přednostně pro osoby vyrůstající bez rodin). Aktivity projektu vedou CS k začlenění do společnosti pomocí systematické péče,zvýšení kvalifikace, trvalé individuální podpoře, získání zaměstnání. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace CS (pro CS neexistuje systematická pomoc). Účastníci projektu budou podpořeni mzdovými příspěvky, které kompenzují znevýhodnění na trhu práce.

Náklady na projekt

4 610 533,72 Kč

Prostupné zaměstnávání

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Projekt je určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Projekt zabývající se prostupným zaměstnávání nebyl v této podobě dosud v ČR realizován. Aktivity projektu vedou CS díky systematické péči s individuální podporou k trvalému uplatnění na trhu práce. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace CS na území Poličska. Projekt je realizován se dvěma partnery bez finančního příspěvku.

Náklady na projekt

4 668 750 Kč

Prostupné zaměstnávání II

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014267

Projekt je určen osobám mladším 30 let, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce. Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt prostupného zaměstnávání. Aktivity projektu vedou CS díky systematické péči s individuální podporou k trvalému uplatnění na trhu práce. Projekt může významně přispět ke zlepšení situace CS na území Poličska.

Jaký problém projekt řeší?

Nejkritičtějším okamžikem je pro cílovovou skupinu (CS) Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě přechod do zaměstnání. Pro CS Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, respektive pro osoby starší 50 let + další hendikep je kritický okamžik ztráta zaměstnání. Obecně obě cílové skupiny vykazují nízkou psycho-sociální adaptaci, nízké sebevědomí a spokojenost se životem, vyskytuje se u nich množství sociálně-patologických jevů jako alkoholismus, bezdomovectví, závislosti, zadlužování atd., jejichž startérem je velmi často právě nemožnost se uchytit na trhu práce. Nalezení jakéhokoliv pracovního místa ošetřeného pracovní smlouvou, je tím, co je klíčové pro další osud CS. Dále se díky projektu budeme snažit řešit zamezení přenosu sociálního vyloučení na potomky. To platí především pro CS Lidé mladší 30 let, kdy významná část CS v samostatném životě selhává, je ohrožena sociálním vyloučením, stává se pachateli trestné činnosti, podléhá závislostem, upadá do dluhů a opakuje patologické vzorce chování svých rodičů a přenáší je dále na své děti.

Skutečnost, že projekt je pro území Poličska potřebný, víme z vlastní zkušenosti, z úspěšně realizovaného projektu (Prostupné zaměstnávání), také díky tomu, že již řadu let pracujeme s CS v daném regionu (pracujeme především s lidmi mladšími 30 let, avšak problematiku zaměstnávání osob starších 50 let s dalšími hendikepy vnímáme jako nutnou k řešení).

Dle předběžného průzkumu víme, že má CS o projektové aktivity zájem.

Mimo jiné vycházíme ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019 – 2021 v oblasti péče o děti, mládež a rodinu, ze kterého vyplývá nutnost podpořit CS pro její vstup na trh práce a zajistit tak plynulý přechod do samostatného života.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zvolené cílové skupiny trvale umístit na trhu práce. Budeme se snažit uplatnit co možná největší počet osob z CS, a tím začlenit CS do společnosti. 

Dílčí cíle:

-Motivace/aktivizace účastníků/nic projektu (obnova a posílení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat) – účastníci budou absolvovat Aktivizačně motivační program + budou motivování a podporování celým realizačním týmem

-Zvýšení kvalifikace, a tím zvýšení šancí na trhu práce – absolvování profesního vzdělávání

-Individuální podpora a poradenství CS pro zahájení zaměstnání. Pouze cílené a adresné poradenství

vycházející z konkrétních potřeb jedince může opravdu pomoci.

-Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností – zaměstnání co možná největšího počtu účastníků z regionu Poličska (Program prostupného zaměstnávání (PPZ))

-Začlenění CS do společnosti, kdy se osoby z CS stávají její samostatnou a plnohodnotnou součástí –

stabilní zaměstnání na PS.

-Zbavit CS patologických vzorců chování a zabránit tak přenosu těchto vzorců na jejich děti.

Náklady na projekt

4 671 250 Kč

Zásobní sklep – Květná

Číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009375

Předmětem projektu je vybudování zásobního sklepa určeného pro skladování ovoce a zeleniny pro stávající zpracovnu ovoce. Realizace projektu umožní navýšení kapacity zpracovny a její celoroční provoz. Sociální podnikání má vazbu na činnost Domu na půl cesty, kromě ubytování je tedy společnost schopna nabídnout klientům i soustavnou práci, získat a udržet si pracovní návyky. Projekt má návaznost na projekt z OP Zaměstnanost zaměřený na prostupné zaměstnávání, a který je právě v realizaci.

Náklady na projekt

1 233 140 Kč

Nákup užitkového vozidla pro rozvoz zboží

Číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002376

Zakoupení užitkového vozidla kategorie N1 s nezávislým chladícím boxem, které slouží převážně k zásobování naší prodejny a k odvozu obalů. 

Náklady na projekt

222 750 Kč

Nákup koně po práci v lese

Číslo projektu

 Nákup koně, který je určen pro práci v lese, zejména pro svoz dřeva s pluhem. Kůň slouží k přibližování vytěžených kmenů lesních stromů v těžko dostupných terénech do míst, kde již doprava bude zajištěna moderní technikou. 

Náklady na projekt

50 000 Kč

Nákup peletovací linky

Číslo projektu

Předmětem projektu je nákup peletovací linky na zpracování koňského hnoje Nákupem linky je vyřešen problém s likvidací odpadu a vyrobené pelety jsou využívány pro vytápění, jako hnojivo, podestýlka či jako přísada do krmných směsí. 

Náklady na projekt

245 206,5 Kč

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283

Cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje a prostřednictvím těchto služeb napomáhat těmto osobám překonávat jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Podpořeno 6 druhů služeb sociální prevence na období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018 

Květná zahrada zajišťovala sociální službu z tohoto programu:


Domy na půl cesty – služba poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a odbornou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Služba je určena pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro péči o děti a mládež, náhradní rodinnou péči pro osoby, které jsou propouštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby nebo osoby z nefunkčních rodin.
Realizací aktivit projektu bude na území Pardubického kraje zajištěna dostupnost vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování těchto služeb bude napomáhat k překonávání nepříznivé sociální situace a ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osobám sociálně vyloučeným, či sociálním vyloučením ohroženým. Služby budou poskytovány na základě potřebnosti bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, etnický původ a náboženské vyznání a bude uplatňována zásada rovných příležitostí mužů a žen. Data sledovaná v průběhu realizace projektu poskytnou údaje pro hodnocení dopadů poskytování sociálních služeb na vybrané uživatele a možná i ukáží na faktory, které vznik a zejména řešení nepříznivé sociální situace ovlivňují. Získané údaje budou využity pro efektivnější nastavování nebo úpravu metod práce sociálních služeb.

Náklady na projekt

4 740 982 Kč (2016 - 2018)

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589

Cílem projektu je zajištění či zvýšení dostupnosti vybraných sociálních služeb prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené, a to na území Pardubického kraje. 

Období realizace projektu
Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022


Účel dotace: Zajistit či zvýšit dostupnost vybraných sociálních služeb prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené, a to na území Pardubického kraje. Prostřednictvím sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi napomáhat jejím klientům překonávat nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Realizací projektu minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné společnosti a v konečném důsledku minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti.
Projekt podporuje celkem 29 sociálních služeb – 2 azylové domy pro muže, 3 domy na půl cesty, 13 sociálně terapeutických dílen a 11 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Všechny služby byly k dispozici svým klientům, v rámci projektu, od 1. 7. 2019. Výjimkou byly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zahájily poskytování služby až od 1. 1. 2020.
Sociální služba DPC je určena pro cílovou skupinu mladí dospělí opouštějící institucionální zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy) a náhradní rodinnou péči (pěstounské rodiny). Klienti této služby tvoří velmi proměnlivou skupinou a odpovědní pracovníci musí být schopni na to reagovat. Jedná se o práci zejména s mladými dospělými, kteří prošli v minulosti ústavní výchovou, či náhradní rodinnou péčí a nyní jsou po výkonu trestu, jsou uživateli návykových látek, ztratili nebo nemají žádné pracovní návyky a nejsou motivováni k aktivnímu řešení své nepříznivé situace. Od klientů v ADM a DPC se vyžaduje účast na úhradě nákladů služby dle § 76 zákona o sociálních službách.

Náklady na projekt

6 344 963 Kč (2019 - 2021)

Hledáme řešení v Moravské Třebové

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016193

Projekt přispěje u 60 osob z cílové skupiny sociálně vyloučených ve městě Moravská Třebová ke zlepšení v přístupu k zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím poradenských a podpůrných služeb od 3/2020 do 6/2022. Konkrétně bude využito motivačních programů, poradenství k přípravě na zaměstnání a tréninkových míst k dosažení cíle zvýšení kompetencí, eliminace překážek pro vstup a udržení se na trhu práce.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Moravské Třebové. Jedná se o osoby, které čelí komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké příjmy, špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny. Z vlastní zkušenosti víme, že se velice často jedná o osoby s exekucemi v kombinaci s nízkým vzděláním či péčí o dítě. Vzájemná a provázaná kombinace těchto problémů vytváří bludný kruh, ze kterého je pro osoby v podmínkách sociálního vyloučení obtížné až nemožné se vymanit.

Náklady na projekt

12 459 375 Kč

Podpora sociálního začleňování vybraných cílových skupin na Poličsku

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015645

Cílem projektu je přispět ke zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v regionu Poličska. Hlavní náplní projektu je práce s CS prostřednictvím pracovníka podpory sociálního začleňování, který bude pracovat s CS, a díky individuálnímu přístupu a zjištění konkrétních potřeb bude CS podporovat v sociálním začleňování, zejména prostřednictvím podpůrných aktivit. Doba realizace projektu je v rozmezí od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022.

Náklady na projekt

2 309 375,- Kč