Vítejte na webu

Květné Zahrady

Web je aktuálně ve výstavbě

facebook-gdad835350_1280

Co děláme?

Sociální služby

Od roku 2005 poskytujeme pobytovou sociální službu „Dům na půl cesty Květná“. Služba je určena pro podporu mladých lidí od 18 do max. 29 let, kteří opouštějí dětské domovy a podobná zařízení, pěstounskou péči, vězení nebo jsou na ulici, bez pomoci rodiny. Je to místo, ve kterém mohou tito mladí lidé v nepříznivé sociální situaci, bydlet, dokončit své vzdělání naučit se pohybovat v běžné společnosti, pracovat, získat odpovědnost, začít řešit své problémy a postupně se postavit na vlastní nohy. V oblasti sociálních služeb se od počátku věnujeme také koncepčním otázkám, vzdělávání, podílíme se na sestavování a následné realizaci lokálních plánů rozvoje sociálních služeb, na přípravách a realizaci plánů komunitního rozvoje měst a dalších aktivitách. Spolupracujeme velmi úzce se všemi okolními městy (Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Litomyšl) a obcemi, s Místní akční skupinou Poličsko a s Pardubickým krajem.

Sociální podnikání

Od roku 2009 se věnujeme také sociálnímu podnikání. Dodržujeme jeho principy, pracujeme s řadou cílových skupin, zaměstnáváme sociálně rizikové a ohrožené mladé lidi, osoby nad 50 let s dalšími handicapy, dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním handicapem, osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. V rámci sociálního podnikání provozujeme farmu, dvě sýrárny, sušárnu a moštárnu ovoce, kuchyň, ubytování a obchůdek se smíšeným zbožím v Květné. V rámci našeho sociálního podnikání v současné době zaměstnáváme asi 35% osob z uvedených cílových skupin. Součástí našeho sociálního podnikání je také rozsáhlá osvěta této oblasti podnikání, spolupráce s dalšími subjekty (SoFarm, Farmářská škola, Asociace sociálního zemědělství, Pardubický kraj a další), poskytování služeb přípravy projektů sociálního podnikání a jejich následného projektového řízení a další aktivity. Sociální podnikání, zejména mimo chráněný trh práce, považujeme za významný nástroj udržení sociálního smíru ve společnosti.

Výchova a vzdělávání

Dlouhodobě se zabýváme otázkami výchovy dětí a vzdělávání. Realizovali jsme rodičovské i učitelské podpůrné skupiny, jsme aktivními členy subjektů, které se těmto oblastem věnují. Pořádáme přednášky, semináře, workshopy.
V roce 2013 jsme založili Středisko výchovné péče Svitavska „Alfa“, které poskytuje své rozsáhlé služby rodinám, školám, odborníkům i veřejnosti, a to jak v okrese Svitavy, tak v okolních okresech a krajích. V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme individuální poradenství rodičům ohroženým a rizikovým dětí a podílíme se na organizaci a vedení případových konferencí. Pro školy a školní kolektivy nabízíme programy naučně-populárního a praktického poznávání života na zemědělském statku, které mohou školy využívat v rámci své výuky.

Projekty ESF

Od roku 2010 jsme realizovali řadu projektů podpořených z Evropských fondů. Projekty byly zaměřeny na zaměstnávání vybraných skupin osob, na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, na nákup zařízení či vybavení, na stavbu nového domu na půl cesty a některé další aktivity. Vzhledem k bohatým zkušenostem, nabízíme konzultace, přípravu a řízení projektů z operačního programu Zaměstnanost+ (OPZ+), zejména v oblastech sociálního začleňování a sociálního podnikání.

„Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo.“
Arthur Schopenhauer

Mgr. Ferdinand Raditsch

O nás

 

Květná Zahrada, z.ú. je organizací založenou v roce 2005, zaměřenou na efektivní pomoc a podporu:

  • ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin 
  • mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

V uvedených oblastech se věnujeme také vzdělávací, přednáškové a osvětové činnosti.  

Jsme příznivci a přesvědčení propagátoři spolupráce neziskového sektoru, samosprávy, podnikatelských subjektů a široké veřejnosti. 

Naše práce je postavena na principech vzájemného respektu a na poctivé snaze o co nejlepší výsledek.