Dům na půl cesty Květná

Květná Zahrada začala v roce 2005 poskytovat sociální službu pro mladé lidi, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Služba je určena pro podporu mladých lidí od 18 do max. 29 let, kteří opouštějí dětské domovy a podobná zařízení, pěstounskou péči, vězení nebo jsou na ulici, bez pomoci rodiny. Je to místo, ve kterém mohou tito mladí lidé v nepříznivé sociální situaci, bydlet, dokončit své vzdělání naučit se pohybovat v běžné společnosti, pracovat, získat odpovědnost, začít řešit své problémy a postupně se postavit na vlastní nohy. V oblasti sociálních služeb se od počátku věnujeme také koncepčním otázkám, vzdělávání, podílíme se na sestavování a následné realizaci lokálních plánů rozvoje sociálních služeb, na přípravách a realizaci plánů komunitního rozvoje měst a dalších aktivitách. Spolupracujeme velmi úzce se všemi okolními městy (Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Litomyšl) a obcemi, s Místní akční skupinou Poličsko a s Pardubickým krajem. ​

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Květné Zahrady, z.ú. ke zřízení Domu na půl cesty Květná

1) POSLÁNÍ 

Květná Zahrada, z.ú. IČO 27 00 58 79, se sídlem v obci Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička, zřizuje Dům na půl cesty Květná, jako sociální službu „domy na půl cesty“ podle zákona o sociálních službách. 

 

Dům na půl cesty Květná se nachází v obci Květná č.p. 40, 42 a 159, 572 01 pošta Polička, na čtyřech místech – areálu statku Květné Zahrady (Květná 40 a 42), v novém objektu Květná 159 a ve startovacím bytě na adrese Alešova 1425/5, 568 02, Svitavy. Funguje nepřetržitě, po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

 

Posláním Domu na půl cesty Květná je pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. 

 

Sociální služba Dům na půl cesty Květná (dále jen DPC) pomáhá těmto mladým lidem naučit se žít samostatně, najít si postupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného místního společenství. Sociální služby poskytované DPC zachovávají a rozvíjí důstojný život, jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a jsou zaměřeny na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby ubytovaných mladých lidí (uživatelů služeb). 

 

2) CÍLE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

2.1) Osamostatnění se – vstup do normálního života mimo DPC 

   

Je-li člověk dlouhodobě „v pohybu“, tedy bez jednoho místa, kde žil, případně pokud žil dlouhodobě v dětském domově, výchovném či jiném ústavu nebo uzavřeném zařízení, je pro něj a jeho další život dobře, aby se postupně naučil samostatně žít běžným životem. To znamená, aby se takzvaně sociálně stabilizoval – tj. našel si práci, partnera-partnerku, aby věděl, jaké místo ve společnosti chce zaujmout. 

 

Úspěšnost cíle se zjišťuje prostřednictvím pohovoru s daným člověkem na počátku, během a na konci poskytování sociálních služeb (=je schopen definovat výše uvedené) a schopnost osoby samostatně žít mimo DPC. 

 

2.2) Získání nových schopností a dovedností pro samostatný život 

2.2.1) Pracovní návyky 

  

Bez vytvořených pracovních návyků nikdo neobstojí na trhu práce; pokud při zahájení poskytování služeb a v průběhu adaptačního období (1-3 měsíce) je zjištěno, že pracovní návyky absentují, bude každý člověk, kterému je poskytována naše sociální služba (= dále jen  uživatel) ihned zařazen do programu pracovní terapie, což je dohodnuto v rámci společného plánování průběhu poskytování sociální služby a uvedeno v jeho individuálním záznamu o průběhu poskytování a s jeho souhlasem (pokud nesouhlasí, bude nutné spolupráci a tím i poskytování služeb ukončit); měřítkem je dlouhodobě (min. 6 měsíců) pracovně bezproblémový uživatel. 

  

2.2.2) Vzdělání 

 

Uživatel bez minimálně výučního listu špatně získává práci; proto všem uživatelům se vzděláním neúplným, nedokončeným nebo bez vzdělání bude nabídnuta a případně zprostředkována možnost si vzdělání doplnit za stanovených podmínek; měřítkem je doplněné vzdělání prokázané příslušnými dokumenty. 

 

2.2.3) Schopnost orientovat se v problematice jednání s úřady a institucemi 

   

Uživatel musí vědět, se kterými úřady a institucemi má jednat v případě ztráty zaměstnání, v případě sociální nouze, apod. Dále musí být schopen rozumět základním postupům v případě ztráty zaměstnání, nemoci, ztráty bydlení, apod.; měřítkem je prokázaná schopnost uživatele vědět a jednat výše uvedeným způsobem. 

 

Další schopnosti a dovednosti podle specifických potřeb uživatele – zjištěné při vstupním pohovoru i v průběhu poskytování sociálních služeb. 

 

3) ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Poskytovat služby kvalitně, nepřetržitě a zcela v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb tak, jak jsou rozpracovány v dokumentech poskytovatele. 

 

Navázání kontaktu a poskytování služeb je založeno na principu důvěry, rovnoprávnosti, porozumění, vzájemném respektování a uživatel musí mít vždy možnost volby. Je nabídnuta volba řešení problému. Uživatel je informován o charakteru služby (co služba obsahuje a co ne), je mu zaručena diskrétnost. Má možnost spolurozhodovat o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované služby. 

 

Každému uživateli sociálních služeb DPC jsou služby poskytovány stejným způsobem, za odpovídajících podmínek a se stejným přístupem všech osob, které se na jejich poskytování podílejí. 

 

Základní informace o poskytovateli, poskytovaných službách, základních zásadách, pravidlech, okruhu osob a další podstatné informace, včetně kontaktů, jsou srozumitelným způsobem uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.kvetnazahrada.cz a mají je k dispozici sociální pracovníci všech partnerských měst. Zároveň jsou tyto informace součástí vstupního dotazníku. 

 

4) OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

 

Služba je poskytována osobám od 18 do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Jedná se o specializovanou službu pro mladé lidi po dosažení zletilosti zpravidla do 26 let věku, kteří odcházejí z výše uvedených zařízení, případně s předchozí zkušeností s pobytem v některém z uvedených zařízení. 

Ve výjimečných případech je služba poskytována i osobám nad 26 let věku. Těmito výjimkami mohou být např. situace, kdy uživatel v průběhu poskytování služby dosáhne věku 26 let, má zájem o další poskytování a nejsou dosud naplněny jeho potřeby, ač to bylo dohodnuto, dále situace, kdy uživatel patří do cílové skupiny, je starší 26 let a není schopen najít jinou sociální službu, která by mu mohla poskytnout adekvátní pomoc a podporu. Jedná se o mladé lidi zejména s výskytem pobytu v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo v jiných zařízeních poskytujících péči dětem v ohrožení (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), a to i žijící na ulici. Služba není poskytována těmto osobám v akutní závislosti na omamných a psychotropních látkách, se závažnou psychiatrickou diagnózou nebo se závažným chronickým duševním onemocněním). Naše kapacita je 11 osob, z toho 8 v Květné a 3 ve startovacích bytech (bytě).

 Kvůli nutnosti zcela odlišného přístupu, specifickým potřebám a metodám práce se přijímání a následné poskytování sociálních služeb mladým lidem po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, po návratu z ochranné léčby, s nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním nebo nekompenzovanými dlouhodobými psychickými poruchami (provázenými zejména agresivitou nebo sebepoškozováním) a s akutní nebo nekompenzovanou závislostí na omamných psychotropních látkách, řídí specifickými postupy. Pomocí nich takovýto mladý člověk zjistí, co mu může DPC nabídnout, zda o služby DPC stojí a současně pracovníci zjistí, zda je DPC vhodným typem služby pro uvedeného mladého člověka. Služby jsou poskytovány osobám hovořícím českým jazykem a rozumějícím českému jazyku. 

 

DPC Květná z titulu prohlášení o spolupráci a součinnosti s městy: Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebovou, obcí Květná a z kapacitních důvodů přijímá přednostně výše uvedené mladé lidi, kteří mají trvalý pobyt na území bývalého okresu Svitavy. 

 

4.1) Z okruhu osob, kterým je služba poskytována, jsou vyjmuti 

   

Mladí lidé s těžším mentálním postižením a osoby se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.), neboť zařízení není bezbariérové a struktura budov a prostor poskytování neumožňuje poskytovat služby osobám se zdravotním postižením (vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.). Mladí lidé s fyzickým handicapem mohou patřit do okruhu osob, kterým je služba poskytována, pokud jejich specifickým potřebám nevadí, že DPC není bezbariérovým zařízením. Výjimku posuzuje sociální pracovník ve spolupráci s vedoucím DPC. Pro přijetí osoby s vylučující charakteristikou je nezbytný písemný souhlas všech uvedených. 

 

5) ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

5.1) Poskytnutí ubytování 

   

ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, zpravidla nepřevyšující dobu 1 roku. DPC poskytuje ubytování a sociální služby i na dobu delší, pokud o to uživatel požádá a je to s ohledem na jeho specifické potřeby žádoucí. V tomto případě musí být rozsah poskytovaných služeb upraven (rozšířen) tak, aby pomohl uživateli k úplnému osamostatnění v dohodnutém prodlouženém časovém období. 

Uživatel je ubytován podle volné kapacity a rozsahu svých potřeb a schopností buď v areálu Květné Zahrady (Květná č.p. 159) v jedné z 8 garsonek, nebo ve startovacím bytě na adrese Alešova 1425/5 Svitavy, kde mohou být ubytováni maximálně 3 uživatelé.  

 

vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla 

 

Ve všech prostorách ubytování jsou vytvořeny podmínky pro výše uvedené činnosti. 

 

5.2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

   

V rámci služby poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách směřujících k sociálnímu začleňování osob – podle individuálně určených potřeb, schopností a osobních cílů osob, kterým je služba poskytována. 

 

Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.  

  

5.3) Sociálně terapeutické činnosti 

   

Poskytujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – např. společná sezení obyvatel DPC, podpora samosprávy obyvatel DPC a moderování případných konfliktů atd.. 

 

Aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce s možností zaměstnávání – program Prostupné zaměstnávání – terapie prací na Farmě Květná, při provozu Domu na půl cesty Květná, dále zaměstnávání v sociálním podniku Květné Zahrady, ve smluvních firmách na dlouhodobých stážích a dále na volném trhu práce. 

 

5.4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Pomoc a podpora při vyřizování běžných záležitostí, které uživatel nezvládá, případně zvládá s určenou mírou podpory. 

 

Podpora vedoucí k nabytí schopnosti obstarávat si osobní záležitosti samostatně. 

 

Pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – podpora a případně nácvik komunikačních dovedností,…


Služba je spolufinancována Evropskou unií, ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje, rozpočtů partnerských měst, darů a příspěvků soukromých dárců, z vlastního rozpočtu Květné Zahrady, z.ú. a z plateb od uživatelů služeb.