Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022

 

Účel projektu: Zajistit či zvýšit dostupnost vybraných sociálních služeb prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené, a to na území Pardubického kraje. Prostřednictvím sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi napomáhat jejím klientům překonávat nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Realizací projektu minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné společnosti a v konečném důsledku minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti.

 

Květná zahrada v rámci tohoto projektu realizovala sociální službu:

 

Domy na půl cesty – služba poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a odbornou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Služba je určena pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro péči o děti a mládež, náhradní rodinnou péči pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby nebo osoby z nefunkčních rodin.